Nhà máy Lâm Hiệp Hưng

Hoàn thành công việc thiết kế của Nhà máy Lâm Hiệp Hưng

sr lhh