Nicon – Mori đặt quan hệ hợp tác

Tập đoàn  xây dựng Mori mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với công ty Việt Nam – Nicon

Với sự hợp tác với tập đoàn Mori, NICON được một sự hỗ trợ lớn về Nhân lực, Công nghệ, Tài chính… Điều đó sẽ làm cho NICON phát triển nhanh chóng trở thành công ty lớn và lớn mạnh hơn.