DONG NHAN 공장

 

프로젝트 명 DONG NHAN 공장

고객사 : 유한 책임 DONG NHAN 회사

장소 : B6 – B7 – B8 – B9 – B10 번 4가 – 틴파앗(THINH PHAT) 공단 – 벤륵 (BEN LUC) –  롱안 성 (LONG AN)

프로젝트 규모 24.000 m2

계약서 : 가벼운 콘크리트