KHÁCH SẠN TOÀN VINH

Tên dự án: Khách sạn Toàn Vinh
Khách hàng: Công ty Toàn Vinh
Địa điểm: Thành phố Trà Vinh
Quy mô dự án: 5.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công