LAM HIEP HUNG 공장

프로젝트 명 : LAM HIEP HUNG 공장

고객사 : 유한 책임 LAM HIEP HUNG 회사 및 유한 책임 TAN TOAN PHAT

장소 : 빈즈엉 성

프로젝트 규모 18.000 m2

계약서 : 설계

4 - Copytong the 2 - Copy6 5  4 3 2 1