RAY RIVER RESORT

Tên dự án: River Ray Estates Resort

Khách hàng: River Ray  Estates

Địa điểm: Vũng Tàu

Quy mô dự án: 50.000 m2

Hợp đồng: Thiết kế

4 3 2 1