SCTV STUDIO AND OFFICE

Tên dự án: SCTV Studio và Office
Khách hàng: SCTV
Địa điểm: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Quy mô dự án: 12.000 m2
Hợp đồng: Thiết kế và thi công

0 0' 2 9 1