TAN THANH LONG 공장

프로젝트 명TAN THANH LONG 공장

고객사 : 포장지 설계 인쇄 TAN THANH LONG 회사

장소 : Cau Tram 공단, Can Duoc, Long An 성

프로젝트 규모6000 m2

계약서 : 설계 및 건설